Пробен изпит - Външно оценяване 2013/2014

Пробен изпит - Външно оценяване 2011/2012

7 клас

Въпроси с избираем отговор

Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачи от 1. до 4. включително.

По инициатива на Софийския зоопарк от 1998 година в сградата на Екологичния център през юни и през юли се провежда лятно зооучилище. През юни зооучилището е за деца от 7 до 10 години. Сформират се 4 групи с не повече от 20 участници. Всяка група има занимания в рамките на пет дена от 10.00 часа до 15.30 часа по специално разработена програма за екологично образование.
През юли заниманията са за ученици от 11 до 14 години и са организирани по същия начин, както за по-малките деца, но дейностите са по-усложнени.    Програмата на лятното зооучилище за двете възрастови групи е създадена от екипа на Центъра, като са използвани и разработките на подобни образователни центрове в зоопаркове от цял свят. Тази програма е уникална по съдържание и може да се прилага само в условията на Софийския зоопарк. Тя се основава на нестандартни и забавни методи за поднасяне на информацията и включва много игри, възможности за творческа изява, индивидуални и групови дейности. Неотменна част от програмата са контактът с животните и грижите за тях.

Програма на лятното зооучилище.

Ден от седмицата           Тема                                                                            Описание на дейностите

Понеделник            Животните от зоопарка        Ще се запознаете отблизо с работата в секторите на бозайниците, птиците, рибите, влечугите
и   насекомите.
Вторник                    Зооолимпиада                    Ще се състезавате с животните и ще научите много за тях.

Сряда                     Ден на изкуството                По желание ще рисувате, ще моделирате,  ще работите с природни материали, ще фотографирате,                                                                                                             ще пишете поезия и проза.

Четвъртък               Зоодетектив                              Ще задавате въпроси и ще намирате отговори.

Петък                   Биоразнообразието в опасност      Ще гледате филм и след това ще го обсъждате.

 

1. Текстът е:  А) публицистична статия Б) репортаж от събитие В) резюме на научен текст  Г) информационна бележка

2. Кое твърдение е вярно?  А) Таблицата оспорва информация, която е представена в текста. Б) Текстът е художествен, а таблицата изцяло го илюстрира. В) В таблицата се съдържа информация, която липсва в текста. Г) Информацията в таблицата се свързва само с първия абзац на текста.  

3. В кой ден участниците в лятното зооучилище ще имат възможност да създават художествени текстове?
А) в четвъртък Б) в понеделник В) в петък Г) в сряда

4. Кое твърдение е НЕВЯРНО, като имате предвид информацията от таблицата и от текста?  Лятното зооучилище ...  А) има специална програма. Б) е само за ученици от І до ІV клас.  В) е инициатива на Софийския зоопарк.   Г) се провежда ежегодно.

5. Кое от изреченията е сложно съставно изречение с подчинено обстоятелствено изречение?  А) Залата, където тренираме всеки ден, беше затворена за ремонт. Б) Предупредих баща ми за закъснението си, за да не се тревожи. В) Служител от фирмата ми каза към кого да се обърна за информация.  Г) Достойно е да бъдеш честен човек, отговорен  за постъпките си.

6. Какъв е видът на сложното изречение?  Случвало се е да тръгна на поход още в ранните часове на деня.  А) сложно съставно с подчинено допълнително изречение Б) сложно съставно с подчинено определително изречение В) сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение Г) сложно съставно с подчинено подложно изречение

7. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?  А) Природни и исторически забележителности превръщат Родопа планина в място, което предлага интересни маршрути.  Б) Понеже теренът се оказа труден за придвижване, решиха да се спуснат в дълбоката пещера едва когато всички си отпочинат.  В) Въпреки че много обичам зимата, тя всъщност е най-неподходящият сезон за пътуване по опасните планински пътища. Г) Колкото повече наближаваше рожденият ден нетърпението на момчето нарастваше, тъй като очакваше много изненади.

8. В кое изречение подчертаната глаголна форма е от несвършен вид?  А) В никакъв случай не тръгвай натам! Б) Написа ли домашното по математика? В) Детето искаше да разбере къде е играчката. Г) Нова тревога се промъкна в сърцето му.      

9. В кое изречение подчертаната глаголна форма е преизказна?  А) Коментирал, че сме били закъснели за тържеството. Б) Бих приел поканата, ако  днес не заминавах. В) Не бяхме решили кога да тръгнем за планината. Г)  Ще кажете истината за случилото се пред всички.

10. В кой ред фразеологичното словосъчетание е антоним на мълчалив?  А) държи си езика зад зъбите  Б) мели му воденицата  В) влезе в устата на хората   Г) от извора вода пие

11. Коя от подчертаните думи е употребена неуместно в изречението?  Да бъдеш винаги първи, да успяваш (А) във всичко, понякога изобразява (Б) неприятни усещания (В)  и изгражда комплекси (Г).

12. В кой от редовете има пунктуационна грешка при цитирането?   А) Житейският избор на лирическия герой е ясен  –  да участва в борбата „за правда и за свобода”. Б) Възрастната жена откликва на душевната тревога на бунтовника с думите „Как къде? Ами у дома!”. В) Древногръцкият драматург Софокъл казва: „Едно е да говориш много, друго е да кажеш нещо”. Г) Колко много се надявах да преосмисли постъпката си и да чуя неговото искрено „Извини ме!”.

13. Какъв е родният език според неговите „хулници” в творбата „Българският език”?  А) с много чужди думи Б) прекрасен и силен В) груб и неизразителен Г) звучен и мелодичен

14. В коя творба основна тема е трагичната любов между двама млади?   А) „Една българка”  Б) „Неразделни” В) „Заточеници” Г) „По жицата”

15. Кой герой изповядва възгледа: „А бе жена нали е, какво ще приказваш с нея?...”?  А) Македонски от „Немили-недраги” Б) Бай Ганьо от „Бай Ганьо у Иречека” В) Никола от „По жътва” Г) Гунчо от „По жицата”   

16. От коя творба е откъсът?   Отпуснати и уморени се синеят далечни гори и планини и сякаш чакат кога полето а-ха ще пламне в пожар. Птичките са забягнали далеч из хладните усои и не им се чуе гласът.   А) „Една българка” Б) „Немили-недраги” В) „По жицата” Г) „По жътва”

17.  Каква роля НЕ изпълнява лирическият увод на творбата „Опълченците на Шипка“?  А) Разкрива трагизма и величието на българския дух. Б) Предизвиква  емоционално  възприемане на творбата. В) Представя силното въздействие на словото на Столетов. Г) Насочва към размисъл за ролята на историческата памет.

18. За кой текст се отнася твърдението?  В този текст авторът изразява огромното си възхищение от „чудната игра на природата“ .  А) „До Чикаго и назад“ („Ниагара!...“) Б) „Неразделни” В) „Заточеници” Г) „По жътва“ 
Въпроси с кратък свободен отговор

19. Попълнете таблицата, като в първата колона запишете буквата, с която е означено фразеологичното словосъчетание, а срещу нея във втората колона – цифрата, която посочва съответното значение.  А) хвърлям прах в очите          1) изплашвам се Б) изкарвам си ума                   2) разигравам В) бия се в гърдите                    3) залъгвам Г) въртя на пръста си                4) самоизтъквам се

20. Преобразувайте пряката реч в изречението в непряка, като спазите правилата за пунктуационно оформяне и запазите основното глаголно време.   
– Не оставяйте настолния си компютър включен, когато не го ползвате! – посъветва ги специалистът.

21. Открийте и запишете подчиненото допълнително изречение в състава на сложното  изречение.   Стояхме притихнали, защото усетихме как върховете на дърветата се разклатиха от невидим повей.   

22. Препишете текста, като редактирате допуснатите правописни и пунктуационни грешки, както и грешките при членуване.  Всеки е испитвал послетствията от продалжителното излагане на слънце в резултат на което е трябвало да използва плажно мляко. За да разбереш кога да се скриеш от слънцето вгледай се във своята сянка. Ако тя е по къса от реалният ти ръс, трябва да си особенно внимателен, защото това узначава, че слънчевите лачи са силни.

23. В първата колона от таблицата запишете буквите, след които са дадени цитати от изучени в VІІ клас творби, а във втората колона – заглавието на художествената творба, от която е съответният цитат.
А) „...ний можехме с докраен жар / да водим бой – съдба завидна!...” Б) „Верни думи, вярна обич, има ли за тях развала?” В) „Ако ти кажат, че азе / паднал съм с куршум пронизан ...” Г) „Вълните намират канари тогаз, / патроните липсват, но волите траят ...”

24. В първата колона от таблицата запишете буквите, след които са дадени цитати от изучени в VІІ клас творби, а във втората колона – името на литературния герой, който произнася цитираните думи.  А) „Какво ни трябва друго? Пари ли? Пари не щем, за пари не сме проливали кръвта си…” Б) „Па и мене нали ми се иска – я депутат да ме изберат, я кмет. Келепир има в тия работи.” В) „Не искам нищо да чувам, ни да ми обаждаш. Каквото знаеш, за себе си го знай.” Г) „Аго, за бога, направи това добро, помисли, че и ти имаш деца!... Ще се помолим и за тебе!”

25. Запишете в две-три изречения какво внушават думите от творбата „Заточеници“: … нашият изгубен рай…

Дидактическа задача: Прочетете текста и напишете подробен преразказ от името на врабчето.

СНЕЖНИЯТ ЧОВЕК И ВРАБЧЕТО

Светослав Минков

Имаше едно врабче, което чуруликаше от сутрин до вечер в градината на една къща и беше много щастливо. Подскачаше то безгрижно по клоните на големите стари дървета, пееше си весели песнички, а щом огладнееше, слизаше на земята и скок-подскок, скок-подскок – отиваше при курника и все намираше там по някое ечемичено зрънце. […] Една нощ заваля сняг и цялата земя се покри с дебела снежна пелена. […] На сутринта врабчето изскочи из своето скривалище под стряхата на къщата и кацна върху стобора. – У-у-у, че люта зима! – рече то и настръхна цяло от студ. […] След малко в градината дойде едно хубаво момиченце с черни очички и с румено личице.  – Бате ще ми направи снежен човек! – извика то и запляска весело с ръце. И наистина неговият брат затъркаля по земята една снежна топка, която започна да става все по-голяма и по-голяма, докато най-сетне се превърна в чуден снежен човек с дълга метла в ръка, с червен нос от морков и с два въглена вместо очи. Цял ден малкото момиче скачаше около снежния човек и му се радваше.  Ала ето че настъпи вечерта и къщата заспа дълбок сън. Само малкото врабче стоеше будно, защото не беше яло от сутринта. Снегът бе засипал ечемичените зрънца, а другаде храна не можеше да се намери. Когато ясният месец изгря на небето, врабчето излезе изпод стряхата и кацна върху рамото на снежния човек. –  Хей, приятелю, я се махай оттук, че ако дигна метлата, знаеш ли! – извика снежният човек и черните въглени на лицето му светнаха също като човешки очи. – Ти не можеш да вдигнеш метлата, защото не си истински човек –  изцвъртя гладната птичка. – Аз видях, когато те направиха от сняг. Недей ми се сърди, моля ти се! Аз няма да ти сторя никакво зло. Ще постоя малко на рамото ти и пак ще хвръкна. Дойдох само да ти се оплача, че днес не съм клъвнало нито трохичка, а на кокошките дадоха цяла паница с царевична каша. Сърцето на снежния човек се сви от болка. Той съжали бедната птичка, която трепереше от студ на рамото му, изкашля се тихо и рече:
– Знаеш ли що? Я вземи, че си клъвни от носа ми, той е от морков.  Все ще се заситиш малко. Само внимавай да не ми изядеш целия нос. – Колко си добър! – изчурулика радостно гладната птичка и скочи  върху дръжката на метлата. Протегна мъничката си главица и закълва лакомо вкусния морков. – Ех, да знаеш колко е хубаво в небесните висини! – рече замислено снежният човек. – Всички тия снежинки, от които съм направен сега, бяха малки дъждовни капчици. Когато се отрониха от облаците, те блестяха като елмазени зрънца, но после дъждовните капчици замръзнаха, залепваха се една о друга и се превръщаха в големи снежни парцали… „Колко сладък морков!” – мислеше си врабчето, без да слуша какво му говори снежният човек. То беше изяло вече върха на носа му и продължаваше да кълве нататък, когато изведнъж го сепна писклив глас: – Ей-ей, какво правиш? Стига ти толкова! Ще ме оставиш без нос! И малкото врабче престана да яде, целуна снежния човек по челото и кацна отново на рамото му. – Благодаря ти много! – каза то. – Ако не беше ти, щях да умра от глад. – Хайде върви да спиш! – рече снежният човек. – Лека нощ! – извика врабчето и отлетя под стряхата. Така малката сива птичка и снежният човек станаха приятели. Всяка вечер врабчето кацваше на дръжката на метлата. Неговият снежен приятел му разказваше за чудния живот в небесните висини, а то кълвеше сладкия морков и си мислеше, че и животът на земята не ще бъде лош, ако не е толкова студено. Разбира се, всяко нещо си има край. Затова и морковът най-сетне се свърши, а снежният човек остана без нос. Ала братът на малкото момиче забоде в лицето му нов морков, още по-голям и по-сладък от първия. После – трети, четвърти, пети, шести. Врабчето ядеше и не се шегуваше. Минаха много дни. Една сутрин слънцето блесна на небето и снегът започна да се топи под горещите му лъчи. Метлата падна от ръцете на снежния човек, сетне паднаха и самите му ръце, търкулна се и главата му с двата въглена и с късчето морков, което беше неговият последен, десети нос. Земята просмука разтопения сняг, а от снежния човек не остана нищо. Само там, където се стопи неговото бяло добро сърце, цъфнаха веднага три чудни малки кокичета.

: Покупка квартиры в ипотеку. Как взять в ипотеку квартиру быстро. Квартира в ипотеку от застройщика. Снять квартиру длительно без посредников. Быстро снять квартиру без посредников недорого. Снять квартиру посуточно без посредников. Сделать теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол электрический своими руками. Инфракрасный теплый пол своими руками.
Ремонт компьютера своими руками. Как взять кредит малому бизнесу без поручителей. Помощь малому бизнесу кредиты. Новые серверы world of warcraft. Все популярные серверы world of warcraft. Играть бесплатно в world of warcraft. Чертежи фрезерного станка по дереву. Качественные чертежи самодельных фрезерных станков. Чертеж фрезерного станка. Оценка стоимости недвижимости. Узнать рыночная оценка недвижимости. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Хороший ремонт компьютеров срочно. Ремонт компьютеров на дому. Кредит на развитие малого бизнеса.
Top