Пробен изпит - Външно оценяване 2011/2012

Пробен изпит - Външно оценяване 2011/2012

7 клас

 

Въпроси с избираем отговор

Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачи от 1. до 4. включително.

Според Световната здравна организация здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не само отсъствие на болест. То е резултат от взаимодействието на редица фактори, които са свързани в система и действат на различни нива. 
В тази система на първо ниво е човекът със своите индивидуални физически особености, които обуславят здравословното му състояние. 
Следващото ниво е начинът на живот. Влошени здравословни показатели се наблюдават при лицата с ясно изразени рискови фактори например недояждане, затлъстяване, тютюнопушене, недоспиване, употреба на алкохол и на наркотици.
Индивидуалното поведение до голяма степен се определя от средата, в която човек расте и се развива, т.е. на трето ниво в системата се нарежда влиянието на семейната среда. 
Следват факторите, които произтичат от условията на живот и на работа – местоживеене, степен на образование, работно място, доходи.
Като определящи се извеждат и факторите, свързани с околната среда. Най- голямо влияние върху здравето оказват вредните газове, отпадъците, пожарите, сушата.

Нива      Фактори
І Възраст, пол, ръст, тегло
ІІ Хранителен и спортен режим, санитарно-хигиенни навици, редовни медицински прегледи, позитивно мислене
ІІІ Бит, родители, братя, сестри, близки
ІV Образование, здравеопазване, трудова заетост, безработица
V Атмосферен въздух, питейни води, почви, шум

1. Текстът е част от: 
А) статия във вестник Б) учебник по медицина В) художествена творба Г) научна статия по медицина

2. Кое твърдение е вярно, като се има предвид информацията и от текста, и от таблицата?
А) Текстът и таблицата представят изчерпателна информация за дейността на Световната здравна организация. Б) Информацията в първия абзац на текста е в пряка връзка само с първия ред от таблицата и я допълва. В) Текстът посочва факторите, които влияят върху здравословното състояние на човека, а таблицата – примери за тях. Г) В текста се посочват начини за преодоляване на вредни навици, а в таблицата – рецепти за здравословен начин на живот.

3. Кое ниво, посочено в таблицата, допълва информацията от третия абзац на текста?
А) първото Б) второто В) третото Г) четвъртото

4. Допълнете изречението, като имате предвид информацията и от текста, и от  таблицата.
В последния абзац на текста и в последното ниво от таблицата са посочени примери за ........................... .
А) фактори на икономическия растеж Б) фактори на околната среда В) социални фактори Г) културни фактори

5. Кое от изреченията е сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение?
А) Вървяха по пътя, краят на който не се виждаше. Б) Когато излезе вън, всички с радост го поздравиха.  В) Бях твърдо убедена, че времето няма да ми стигне. Г) Че е силен, амбициозен и решителен, знаеха всички.

6. Какъв е видът на подчиненото изречение? 
Който говори много, казва малко.
А) подчинено определително изречение Б) подчинено подложно изречение В) подчинено допълнително изречение Г) подчинено обстоятелствено изречение

7. В кое изречение подчертаният глагол е в несвършен вид?
А) Ще помисля върху предложението ти за срещата. Б) Сутрин обикновено закусвам с чай и сандвич. В) Трябва да отида непременно на концерта в петък. Г) Ще тръгна рано за тренировка в спортната зала.

8. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
А) Съобщението, че влакът от Стара Загора ще закъснее, много ме притесни. Б) Тя взе чантата, която ù подариха за рождения ден, и си тръгна щастлива. В) Когато зимата, студена и мразовита, настъпи, цялата земя се скова от студ. Г) Справяше се с трудностите дори, когато сама не беше убедена в успеха.

9. В кое изречение е използвана глаголна форма в повелително наклонение?
А) Късно снощи слушах музика, и то каква музика! Б) Толкова ми е задушно в тази препълнена зала! В) Колко е красива луната в тази пролетна вечер! Г) Преди да направиш нещо, мисли задълбочено!

10. Кое от посочените фразеологични словосъчетания означава сръчност ?
А) има две леви ръце Б) от нищо нещо прави В) на мравката път прави Г) отпусна му края

11. Коя от подчертаните думи е употребена неправилно в изречението?
Новият български филм А), който гледах вчера, ме впечатли Б) и силно В) ми взаимодейства  Г).

12. С коя от посочените думи твърдението ще е вярно?
Иречек познава добре българите и затова никак не се учудва от тази .................................. на бай Ганя.
А) чувствителност Б) изисканост В) гостоприемност Г) фамилиарност

13. В кой от редовете има пунктуационна грешка при цитирането?
А) Младият разпоредител в театъра призова: „Побързайте, представлението започва!”. Б) Тази вълнуваща Вазова творба има следното мото: „Аферим, бабо, машаллах”. В) Със сравнението: „идат като тигри” е разкрита ожесточеността на поробителите. Г) Нашият „език свещен” е звучен, богат и красив, но е много труден за чужденците.

14. От коя творба е откъсът?
... Едно безгранично благоговение бе отпечатано по лицата на всички! Всички лица бяха сериозни, излеко бледни и като че изтръпнали! Като че не пред творението божие, а пред самия бог бяха изправени!...
А) „Бай Ганьо ” („Бай Ганьо на гости у Иречека”) Б) „Една българка“ В) „Немили-недраги“ Г) „До Чикаго и назад“  („Ниагара”)

15. С кой от посочените изрази твърдението ще е вярно?
В лирическото отстъпление във втора глава на творбата „Немили-недраги” повествователят …………………………………………….. .
А) описва кръчмата на храбрия Знаменосец Б) представя вълнуващата реч на Странджата В) споделя пряко свои мисли и чувства Г) запознава читателя с главните герои

16. „Заточеници” от Пейо Яворов е:
А) ода Б) поема В) елегия Г) балада

17. В коя творба е пресъздаден мотивът за прераждането на влюбените души?
А) „Заточеници” Б) „По жътва” В) „На прощаване в 1868 г.” Г) „Неразделни”

18. За  кого от посочените творци се отнася следният факт от биографията му?
Когато е на осем години, замръзва на зимната пързалка, заболява тежко, остава недъгав  и всяко движение му причинява огромно физическо страдание.
А) Пейо Яворов Б) Пенчо Славейков В) Алеко Константинов Г) Елин Пелин

Въпроси с кратък свободен отговор

19. Попълнете таблицата, като в първата колона запишете буквата, с която е означен видът на наклонението, а във втората колона – цифрата на глаголната форма в същото наклонение.
А) преизказна глаголна форма          1) не разчитай Б) изявително наклонение             2) би ли подал В) повелително наклонение           3) се вдъхновил Г) условно наклонение                   4) съобщили сме

20. Преобразувайте пряката реч в изречението в непряка, като спазите правилата за пунктуационно оформяне и запазите основното глаголно време.
„Ние, децата, разбираме някои работи по-добре от възрастните“ – сподели гостуващият в телевизионното предаване наш съученик.

21. Препишете подчиненото допълнително изречение в състава на сложното смесено изречение.
Повикаха часовникаря и след дълги разговори и прегледи той започна да поправя машинката, като предупреди, че с нея трябва да се отнасят много грижливо, защото зъбците на колелата се били изтъркали.

22. Препишете текста, като редактирате правописните и пунктуационни грешки, както и грешките в членуването.
Във сряда е последния от поредицата стодени и мразувити дни. Мъглите ще са по-трайни по поречието на Дунав като ще се задаржат през целият ден. След полунощ ще се овеличи облачноста. Вятъра ще е слап от северо изток.

23. Попълнете таблицата, като в първата колона запишете буквата, а във втората посочите заглавието на художествената творба, от която е съответният цитат.
А) „Имот ли искаме, или къщи? Та ние зарязахме нашия имот и къщи доброволно.”  Б) „И тя го видя как той се изгуби в гората, като куцаше. Очите ù се наляха със сълзи.” В) „Над полето, сякаш с кръст в ръка, прехвръкна надеждата, по нея радостта.” Г) „…преди да почне обеда, начева да се кръсти, ама хем се кръсти, хем се усмихва…”

24. В първата колона запишете буквата, след която са представени думи на герои от изучени в VІІ клас творби, а срещу нея във втората колона – името на литературния герой, който произнася тези думи.
А) „... нося си аз чушки; нали знаете, „България майка мила” не може без лютичко…” Б) „Благодаря ти, благодаря ти, братко мой! Ази скоро ще си ида: няма да ме има вече.” В) „Някои от „ония” трябва да бъдат! Какво ще се прави сега? Не пущам!” Г) „Тая пуста царщина тъй ли се лесно разсипва!... Изтрепаха ви като пилци.”

25. Запишете в две-три изречения внушението на изречението Спеше и манастирът, глух и пустинен, употребено в трета част на Вазовата творба „Една българка”.

Дидактическа задача: Прочетете текста и напишете подробен преразказ от името на неутрален разказвач.

БАБАТА, КОЯТО ХРАНЕШЕ КОТКИТЕ

Деян Енев

Едни от най-старите блокове на бул. „Гоце Делчев” са осеметажните трийсет и втори и двайсет и седми блок. Строени са преди близо петдесет години и това им личи. По челата им са протекли дълги ръждиви сълзи, стълбищните прозорци, там където не са сменени, тънат в половинвековен пещерен мрак. Някои от балконите на фасадата са задръстени със стари печки и шкафове, а прозорците до тях са облепени с хартия. Явно в тези жилища никой не живее. Зад двайсет и седми блок има още три блока, които образуват вътрешно каре. Това е спасило градината в карето от дострояване, от появата на няколко „кокетни” кооперацийки. Засадените на шега дръвчета преди половин век вече са огромни дървеса, стигащи до петия етаж. До най-голямото дърво в центъра някой е сковал пейка и я е боядисал в яркочервено. А горе на един клон е сковал къщичка за птици, също яркочервена. Около тази пейка преди време редовно в следобедните часове се появяваше една бабичка. Тя носеше в найлонова торбичка храна. Сядаше уморено на пейката, започваше да бърка в торбичката и да хвърля храната наоколо. И да зове: „Пис, пис, пис”. Около бабичката веднага се образуваше кръг от двайсетина най- различни котки – големи, малки, мъжки, женски, черни, оранжеви, тигрови. Те бяха свикнали с бабата и някои дори се катереха по коленете ù. Бабата беше с черна забрадка и закопчана догоре черна вълнена жилетка. Веднъж минавах през градинката тъкмо когато бабата хранеше котките. Извадих кутия с цигари, запалих и седнах до нея на пейката. – Много те слушат котките – казах. – Трябва да разбираш езика им – каза бабата. Едното ù око беше кафяво, другото – черно.
Помълча малко, разгледа ме внимателно с различните си очи и продължи: – Всяко движение на котките означава нещо. И всеки звук, който издават. Трябва да разбираш езика им. Когато се търкат с глава по крака, това означава желание за общуване. Когато изправят нагоре ушите си, показват любопитство. Но ако ги свият назад, означава, че се страхуват. Разширените зеници също издават страх. Ако притиснат ушите си до главата, пази се! Ще те нападнат. Съскането означава, че са готови за отбрана. Присвитите очи показват спокойствие. Мъркането – също. Ако драскат шумно с нокти, просят внимание. Ако цялата опашка трепери нервно, това е гняв. Но ако се движи само връхчето на опашката, това означава интерес. А вирнатата право нагоре като знаме опашка показва възторг. – Откъде знаеш всичко това? – Наблюдавам ги. – Сама ли си? – Сама съм. – Деца, внуци нямаш ли? – Имам. Тази пейка я скова внукът ми. И къщичката за птици горе. Боядиса ги в червено, радваше им се. Беше в пети клас. Викаше, бабо, какво ли птиче ще се засели в къщичката. – Къде е внук ти? – В Америка. – А родителите му? –  Майка му, дъщеря ми, е в Гърция. Там гледа стари хора. А зет ми почина. […]  Извадих още една цигара. Запалих. Котките се бяха нахранили, бяха се дръпнали на метър разстояние и почистваха с лапи муцунките си. – Е, хайде тогава – казах, като изпуших цигарата. –  Довиждане.  Понякога се случва да минавам през градинката за по-пряко. Напоследък не съм виждал бабата. Пейката още си стои и къщичката за птици си стои. В зеленото наоколо червеният им цвят прилича на ням вик.

: Покупка квартиры в ипотеку. Как взять в ипотеку квартиру быстро. Квартира в ипотеку от застройщика. Снять квартиру длительно без посредников. Быстро снять квартиру без посредников недорого. Снять квартиру посуточно без посредников. Сделать теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол электрический своими руками. Инфракрасный теплый пол своими руками.
Ремонт компьютера своими руками. Как взять кредит малому бизнесу без поручителей. Помощь малому бизнесу кредиты. Новые серверы world of warcraft. Все популярные серверы world of warcraft. Играть бесплатно в world of warcraft. Чертежи фрезерного станка по дереву. Качественные чертежи самодельных фрезерных станков. Чертеж фрезерного станка. Оценка стоимости недвижимости. Узнать рыночная оценка недвижимости. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Хороший ремонт компьютеров срочно. Ремонт компьютеров на дому. Кредит на развитие малого бизнеса.
Top